ברוכים הבאים לאתר המועדון הישראלי לכלבי ציד ! 

תק' גידול משלים

פרק א - כללי
1.    המועדון הישראלי לכלבי צייד (להלן: החוג) חבר בהתאחדות.
2.    החוג שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לגרוע, או לשנות מתקנון זה מעת לעת בהתאם
                            

לצורך, תוך מגמה לקדם ולשפר את גזעי החוג וזאת לאחר אישור התקנון ע"י ועדת גידול מדעית              

של ההי"ל
3.    רכזי הגזע ייבחרו באסיפה הכללית של החוג בתנאי שיהיו בוגרי הכשרה מתאימה של המדרשה 
              

לכלבנות או בעלי השכלה כלבנית אחרת שתעמוד בדרישות ועדת גידול מדעית של ההי"ל.

4.    כל כלב מגזעי החוג, מגיל שנה ומעלה, חייב לעבור מה"ג או תערוכה לפני אישורו לגידול        

             (ראה  פרק ד' סעיף 5 ).
5.    מרכז הגזע בכל גזע מגזעי החוג יקבע תאריכים, בודקים ומקום למה''ג.
6.    בודקים במה"ג יהיו שופט מומחה לגזע ומרכז הגזע.
7.  כלב אשר מסיבות מיוחדות, לא יוכל להגיע למה''ג בתאריך שנקבע, יוכל להיבדק בנפרד

                        וזאת לאחר אישור מרכז הגזע.
8.  התעריף למה''ג יקבע מידי שנה על ידי ועד החוג.
9.  באם הוחלט במה''ג על הגבלתו או פסילתו של כלב לגידול יאמר הדבר לבעלי הכלב בתום

                      המה"ג ויימסר לו בכתב. מרכז הגזע יעביר את ההחלטה למנהל ספר הגידול של ההי''ל                             וזאת תוך 14 יום ממועד ביצוע המה"ג. מרכז הגזע יוודא שהפסילה נרשמה בספר הגידול.

פרק ב' - בקורת שגר
1.    כל שגר מגזעי החוג חייב לעבור בקורת שגר וקעקוע מספר ס.ג.י.ר הכלב באוזנו ו/או שבב.
    א. את ביקורת השגר יבצע מרכז הגזע.
    ב. מרכז הגזע רשאי למנות אדם אחר, בעל הכשרה מתאימה האמון עליו, לבצע את בקורת השגר.
    ג. את הקעקוע יבצע מרכז הגזע, או אדם מטעמו.

2.     בקורת שגר תבוצע לא לפני מלאת לגורים ששה שבועות ולא יאוחר ממכסימום 8 שבועות .
3.      אין בביקורת השגר משום כל ערובה לטיבם או לבריאותם של הגורים ואין מרכז הגזע או
   

                     החוג נושאים בכל אחריות באשר לטיב השגר או לבריאותו בעת ביצוע הביקורת או                      

           בעתיד. בעת ביצוע ביקורת השגר יש לציין עובדה זו בפני בעלי השגר.

פרק ג' - הערות בספר הגידול בעקבות ביקורת שגר


1.    לאחר בקורת השגר רשאי מרכז הגזע לרשום הערות שירשמו בתעודת היוחסין על ידי
ספר                   

הגידול , אם כהערה כוללת לגבי השגר כולו ואם הערה לגור מסוים בהתאם לתקנון ההי"ל.              
2.     היה ונרשמה הערה כלשהי חייב מרכז הגזע לידע את בעלי השגר בכתב.
3.     היה ונרשמה הערה כלשהי חייבים בעלי ההמלטה לידע את רוכשי הגור או הגורים על
                          

קיומה וסיבתה.
4.     אם ימצא מרכז הגזע בעת בדיקת השגר באחד הגורים או בחלקם שגיאה פוסלת ע"פ תקן הגזע או            

תקנון הגידול המשלים שאושר ע"י ועדת גידול מדעית של ההי"ל ירשום את אחת מההגבלות                  

הבאות "לא מאושר להרבעה" ו/או " לא מאושר להרבעה, חובה מה"ג בגיל שנה" ההגבלה                    

תירשם בספר הגידול ותוסר ממנו באישור בכתב מאת שופט מוסמך לגזע.

פרק ד' - הוראות גידול והרבעה, שגיאות פוסלות לגידול

1.    ספר הגידול הישראלי ינפיק תעודות לגורים מגזעי החוג לאחר התייחסות אישור וחתימת                   

מרכז הגזע על טופס ההמלטה.
2.   אין להרביע כלבה לפני מלאת לה 18 חודשים ואחרי גיל 8 שנים.
3.   אין להרביע כלבים מגזעי החוג שלא אושרו לגידול כמפורט בסעיפים 5-7.
4.    על בעלים של כלבה מגזעי החוג שהמליטה לדווח למרכז הגזע הרלוונטי של החוג וזאת
                           

תוך 14 יום מתאריך ההמלטה
5.   אישור כלבים לגידול: יאושרו לגידול רק כלבים הרשומים בספר הגידול הישראלי או
                          

כלבים בעלי תעודות יוחסין המוכרות על ידי ה- F.C.I, בתנאי שיעמדו בדרישות הבאות:  

         א.   זכרים אשר קיבלו ציון מצויין בשתי תערוכות משני שופטים שונים בכיתת מתבגרים ומעלה.                                                                                                                            

ב.   בגזע הוימרנר על סוגיו בלבד-צולמו צילום אגן ירכיים (לבדיקת היפ-דיספלסיה)ונקבע על-ידי                  

הועדה לסווג היפ-דיספלסיה של ההי"ל כי מידת פגיעתם אינה עולה על : זכרים:A ונקבות:B

         ג. כל שאר גזעי המועדון, מומלץ צילום אגן ירכיים לבדיקת היפדיספלזיה אשר יועבר                                      לבדיקת בועדה לסיווג היפדיספלזיה של ההי"ל שתיקבע כי מידת פגיעתם אינה עולה על : זכרים-B לפחות. נקבות- B לפחות בתנאי שישתתפו בשתי תערוכות ויקבלו ציון מצויין משני שופטים שונים. צילום אגן ירכיים והתשלום עבורו כמו גם העברת הצילום לוועדה בהי"ל ייעשה באחריות בעל הכלב. לא יחשב לצורך תקנון זה צילום אשר ייעשה טרם מלאו לכלב 12 חודשים. המועדון ממליץ לצלם החל מגיל 18 חודשים.

6.    כלבים אסורים לגידול:
     א. כלבים חסרי תעודות כנ''ל.
     ב. כלבים אשר נקבע לגביהם במה''ג כי הינם פסולים לגידול על פי תקן הגזע.
     ג. זכר בעל אשך אחד או חסר אשכים.
     ד. כלבים אשר לאחר ניסיון גידול ימצא כי הנם מורישים שגיאות חוזרות לצאצאים, כגון:
                    

עיוורון, חוסר אשכים ומנשך לא תקין. לאחר קבלת אישור לכך מועדת הגידול המדעית של                    

ההי"ל.
     ה. כלבים אשר נקבע לגביהם בתערוכה כי הם פסולים על פי תקן הגזע.
                                  

     ו. בגזע הוימרנר על סוגיו בלבד-כלבים שלא צולמו צילום אגן ירכיים או שצולמו ודרגת פגיעותם                

עולה על האמור בסעיף 5ב'.

 

7.    למרות האמור לעיל, למרכז הגזע ישנה האפשרות לפנות לועדת גידול מדעית של ההי"ל ולקבל                 אישורים חריגים לרישום כלבים בספר הגידול והוצאת תעודות יוחסין גם לכלבים שאינם עומדים              בקריטריונים וכן לבקש פסילת כלבים לגידול או רישום הערות גידוליות

8.     כלבה שהמליטה בהתערבות כירורגית פעמיים  - לא תורבע יותר.

פרק ה' - הליכי פסילה או הגבלת כלב לגידול

1.    כלב מגזעי המועדון אשר נקבע לגביו בתערוכה רשמית או  במה''ג כי הינו נושא שגיאה פוסלת                

ע"פ תקן הגזע ו/או הכלב אינו עומד באחת הדרישות שיקבעו בתקנון המשלים לגזע. תירשם הערה                    

בספר הגידול באופן אוטומטי "לא מאושר להרבעה"
2.     כלב אשר הוגבל או נפסל רשאי בעליו לבקש מה''ג חוזר שיתקיים על פי תקנון הגידול של
ההי''ל             

או לערער בפני ועדת גידול מדעית של ההי"ל  בנוכחות נציג ועד המועדון  תוך פרק זמן סביר                   

מהפסילה או ההגבלה.


פרק ו' – המלצות והוראות  גידול

 
1.   כלבה לא תמליט יותר מאשר פעם אחת בשנה. משך הזמן בין המלטה להרבעה חוזרת                              לא יפחת  מ -14 חודשים .  למען הסר ספק הספירה תחושב מיום ההמלטה ועד ליום ההרבעה

   2.   יש להתייעץ עם מרכז הגזע לפני ההרבעה באשר להתאמת בני הזוג.                                                

3 .  מרכז הגזע יבדוק באם אין פסילות . ציוני תערוכות . אישור מה"ג . אישור צילום אגן.     

שגיאות חוזרות לצאצאים . בדיקה של תעודת יוחסין . ורק לאחר בדירה מקיפה ימליץ לגבי  ההרבעה.     

         הוראות מעבר
        תקנון זה יובא לדיון ואישור האסיפה הכללית של החוג.
        התקנון יוגש לאישור ועדת הגידול המדעית של ההי''ל כמתחייב מתקנון הגידול של                         

ההי''ל. לאחר אישורו הסופי של התקנון, באסיפה הכללית של החוג, יתבטלו הוראות            

מעבר אלו  וישמטו מהתקנון ללא צורך באישור נוסף כל שהוא.

תקנון זה אושר על-ידי האסיפה הכללית של החוג הישראלי פוינטר ודלמטי בתאריך  02/02/2012  אשר לימים שינה את שמו אצל רשם העמותות למועדון הישראלי לכלבי צייד.

 


עדין לא חבר בחוג ? הירשם לקבלת עדכונים שוטפים
צור קשר
1000 תווים שמאל